بازگشت به صفحه پيش

 

 

 

شناسنامه کتاب "شناخت شاهنامه"

  

شناخت شاهنامه

(چگونه شاهنامه بخوانیم)

آرش شریف زاده عبدی

چاپ اول: 1383

تيراژ: 1500 جلد

طرح روی جلد: آرش شریف زاده عبدی

اجرا: محمدوکیل شفیقی

حروفچینی و صفحه آرایی: فرامرز تهرانی

انتشارات شهاب ثاقب – تهران – صندوق پستی 114 – 15655

تلفن و فاکس: 8305615

شابک: 964-6976-32-8

صفحه 76

قیمت: 1000 تومان