ی ی

 

ی ی ­ یی

ǎی یی

ی ی ی ی

ϐی یی

эی

یی

ی

ǘ ǘ ǘ یی

ی Ԑ یی

یԐ ی ی

ی ی Ӂ یی

یی

ی

ی یی

ی ی

ی ی یی

ѡ ѐ

ѐ یی ѐ یی

ی یی یی یی یی

یی یی یی یی

ی یی ی یی ی یی ی یی...

Ґ