این بخش از تارنما به انگیزه زیر از بهمن 86 برای گذشت چند ماه بسته شده است.

 

اکنون دیرگاهی است که تالار گفتگو در زیر تازش پراکسی های ناشناس، کِرمخیزها و روبات های الکترونیکی بوده است. از پیوست های سکسی گرفته تا بازاریابان اینترنتی که کوشش می کنند هر روزه این مکان را با لینک های خود بیرون از گفتگوهای ادبی و آموزنده ببرند. تا کنون با پویایی هرروزه ام لینک های آنها را پاک می کردم و با فرستادن نامه به آدرس الکترونیکی آنها خواستار ایست خرابکاریشان می شدم، ولی انگار نه انگار و همچنین دامنه جنبش آنها هر روزه بیشتر و بیشتر نیز می شد...

 

خوشبختانه تنها اندکی از بازدیدکنندگان تارنمایم از بخش تالار گفتگو بهره می برند. از آنها و از شما خواننده گرامی پوزش می خواهم.  

 

به امید بازگشتی نوین
آرش شریف زاده عبدی