پـــــــــــــــــــس از ۳ ســــــــــــــــــال

کـوشش، شاید بتوانم ادعا داشته باشم که این تارنما
به مــرور زمان دارای شیوه نوشتاری و محتوای ویژه ای
شده است که بدون شک با روش و بــــــــــــــه اندیشه
.نویسنده آن نیز پیوند خورده است
تا کنون و در رابطه با چاپ چند کتاب، بیش از 4 ســـال
در زمینه شـــعر، پژوهش و ترجمه کار کرده ام. در یکی
دو سال گذشته فعالیتم هر چه بیشتر در زمینه ادبیات
داستان نویسی بوده است. داستان های فانتــــــزی و
.گونه ادبی ای که بسیار به آن مهر می ورزم
به یاری دوستان و به سبب علاقه ای که همـوندان این
پس کوچه های الکترونیکی در دو سال گـــــــــذشته به
نوشــــته هایم نشان داده اند، حس می کنم همچنان
باید این بار را بر دوش کشیده و تلاش هایم را در ایـــن
...مکان ادامه دهم. به امید

هر زبانی بر تو از دانــــــــــــــــــــــــــــش دری را برگشاد
تا به هر در می خرامـی کــــــــــــــــــش تر از کبک دری

arashabdi@arashabdi.com