کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   ی 27-11-2004 ۷Ѡ۱۳۸۳  

Hi Arash jan, I would like to know if it is any possibillity for me to write some of my "neveshteham " very short.

Hi Shohre
Send me some of them and I will look at it.